آموزش

کدام خاک و ظرف خاک برای گربه مناسب تر است؟

خاک گربه چیست؟ گربه های غیر اهلی در طبیعت به صورت غریزی برای دفع ادرار و مدفوع زمین را حفر میکنند و پس از دستشویی کردن، روی آن را ‌می‌پوشانند. در این بین گربه هایی که در خانه های ما زندگی میکنند و اهلی شده اند هم تمایل برای این کار را از اجدادشان به ارث […]