آموزش

کدام خاک و ظرف خاک برای گربه مناسب تر است؟

خاک گربه چیست؟ گربه های غیر اهلی در طبیعت به صورت غریزی برای دفع ادرار و مدفوع زمین را حفر میکنند و پس از دستشویی کردن، روی آن را ‌می‌پوشانند. در این بین گربه هایی که در خانه های ما زندگی میکنند و اهلی شده اند هم تمایل برای این کار را از اجدادشان به ارث […]

آموزش

دلایل دستشویی نکردن گربه در خاک

تقریبا همه افراد فکر میکنند گربه ها نیاز به آموزش دستشویی ندارند چون از همان دوران تولگی در خاک دستشویی میکنند چون امری غریزی است در حالی که بسیاری از صاحبان گربه مشکلشان این است که گربه شان در جایی غیر از ظرف مخصوص یا همان باکس خاک مدفوع و ادرار می‌کند. مشکل از کجاست؟! […]