کیس حمایتی
فعالیت های ما

بلکی از طناب دار، بی سرپرستی تا خیریه و واگذاری به یک خانواده

یکی از بیشترین اتفاقاتی که در خیریه حیوانات رقم می خورد. درمان حیوانات آسیب دیده است. گاه این حیوانات توسط ما به صورت ارادی که به آن حیوان آزاری میگویند رخ می دهد و گاه بصورت عدم اطلاعات و آگاهی کافی این مهم اتفاق می افتد. مثلا در مورد این که نامش را گذاشتیم ” […]